PRIVACY POLICY

Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van een NSP account.

Privacyverklaring

De privacyverklaring zoals gepubliceerd hieronder op de website van NSP maakt onverkort onderdeel uit van deze gebruikersvoorwaarden. Door het verstrekken van persoonsgegevens aan NSP geef je toestemming voor het gebruik en de verwerking ervan zoals vermeld in de privacyverklaring.

Account aanmaken

Voor het aanmaken en gebruiken van een account gelden de volgende voorwaarden. De persoonsgegevens die je verstrekt voor het aanmaken van een account dienen compleet en juist te zijn. Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen. Door het aanmaken van een account garandeer je dat je ouder bent dan 16 jaar of dat je daarvoor toestemming hebt van je ouders. Het is niet toegestaan dat je derden toegang geeft tot jouw account. NSP behoudt zich het recht voor je account te weigeren, te verwijderen of de toegang tijdelijk te blokkeren als NSP het vermoeden heeft dat je niet aan deze voorwaarden voldoet of als je je niet aan de hierna omschreven huisregels houdt.

Huisregels

Als je een NSP account hebt, kun je reageren op artikelen op de website. Het is echter niet toegestaan om een reactie te plaatsen die racistisch, discriminerend, seksistisch, pornografisch, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Je reactie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, mag niet aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten, mag geen commerciële boodschap bevatten en mag geen virussen of andere programmatuur bevatten die op enige wijze schade, van welke aard dan ook, kunnen toebrengen aan NSP.

Aansprakelijkheid

NSP is niet aansprakelijkheid voor de inhoud en gevolgen van een geplaatste reactie. Degene die de reactie plaatst is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en de mogelijke gevolgen daarvan. Door het plaatsen van een reactie vrijwaar je NSP voor alle vorderingen van derden die voortvloeien of verband houden met jouw reactie. Door het plaatsen van een reactie garandeer je dat je bevoegd bent dit te doen, dat je ouder bent dan 16 jaar en dat je over alle (intellectueel eigendoms)rechten op je reactie beschikt. Door het plaatsen van een reactie geef je NSP onherroepelijk en vergoedingsvrij toestemming je reactie of delen daarvan voor onbepaalde tijd en op iedere mogelijke wijze openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Aanpassingen

NSP behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het moment van publicatie daarvan op de website.

Privacy- en cookieverklaring

NSP respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de verschafte informatie zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de NSP zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Door het verstrekken van je persoonsgegevens aan NSP geef je toestemming voor het gebruik en de verwerking ervan zoals hierna omschreven. Ook geef je toestemming dat je persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door de NVJ conform het privacyreglement van de NVJ (downloadlink). In aanvulling op de gegevens die je zelf opgeeft kan NSP aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van NSP. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebruiksgegevens over de diensten die je gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst, locatiegegevens afkomstig van je mobiele apparaat of afgeleid van je IP-adres die aan NSP kunnen worden doorgegeven wanneer je bepaalde diensten gebruikt.

Doel van de gegevensverwerking

NSP gebruikt je gegevens voor het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of ander bericht te sturen van NSP of van de NVJ. Je gegevens worden ook gebruikt voor het maken van profielen, analyses en statistieken van je gebruik van de website en diensten van NSP.